Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej atee2020.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-22.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28 .

 

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Linki
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT lub jest on niewystarczający.
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu posiadają błędy w definicji hierarchii nagłówków lub nie posiadają nagłówka H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez napisów alternatywnych lub są one niewystarczające.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, dla których spełnienie wymogów kontrastu wymaga włączenia specjalnego trybu ułatwień w widżecie dostępności strony.
  • Strona posiada odnośniki wyróżnione jedynie kolorem.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu. Osiągnięcie wymogów kontrastu wymaga włączenia specjalnego trybu ułatwień w widżecie dostępności strony.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis nie posiada mechanizmu wyszukiwania.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusu klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • W serwisie występują elementy klikalne niedostępne z poziomu klawiatury.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Logiczna kolejność fokusa klawiatury
  • Serwis pomija położenie fokusu dla niektórych elementów menu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie atee2020.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Joanna Kozłowska-Pięcek.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: j.piecek@uw.edu.pl, telefon 22 55 30 817.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Budynek Dydaktyczny – Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Teresa Szczęsna

Telefon: 22 553 08 13

Email: t.szczesna@uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku Wydziału wyposażone w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe o wymiarach 200 x 102,5 cm są otwierają się automatycznie.

Korytarze i przejścia

W budynku znajduje się winda o wymiarach 123,5 x 92,5 cm z automatycznymi drzwiami.
Wejścia do sal bez progów, po korytarzach można swobodnie przemieszczać się na wózku.

Procedury

Osoby z niepełnosprawnościami zawsze mogą liczyć na pomoc osoby z portierni (czynna całą dobę) gdzie znajduje się podgląd na cały budynek, osób z szatni, która znajduje się na parterze budynku oraz innych osób znajdujących się w danym czasie w budynku.

Dodatkowa pomoc

W budynku są kamery co ułatwia szybki kontakt, w razie potrzebnej pomocy prosimy o kontakt telefoniczny.

Łazienki, toalety, szatnie

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku. Osoby z niepełnosprawnościami mogą również korzystać z większości toalet na piętrach.

Dodatkowe dostosowania

W windzie jest informacja głosowa. Brak podpisów brajlowskich w niektórych salach. Brak pętli indukcyjnych w budynku.

Dojazd i miejsca parkingowe

Przed budynkiem Wydziału są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku Wydziału jest dobry dojazd zarówno metrem (stacja Politechnika) jak również tramwajem czy autobusem.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Budynek nie posiada barier w dostępności architektonicznej.

ATEE 2021

ATEE 2021

Skip to content